Stalling31
Bestaande klant? Log dan in op: Mijn Stalling31

Algemene voorwaarden

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN
TEN BEHOEVE VAN DE STALLINGSOVEREENKOMST TUSSEN STALLINGHOUDER EN BEWAARGEVERS

Voor de Algemene voorwaarden voor de locaties: Zuidoostbeemster, Heerhugowaard en Alphen a/d Rijn  kijkt u hier.

Download hier de Algemene voorwaarden (pdf)

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst
Artikel 4. Bedenktijd
Artikel 5. Verplichtingen Stallinghouder
Artikel 6. Brengen, halen en bezoeken
Artikel 7. Schade aan Stallingsobject
Artikel 8. Duur Stallingsovereenkomst, opzegging en annulering
Artikel 9. Prijs en betaling
Artikel 10. Tekortkoming
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Relatie met Stalling31
Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de volgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

1. Bewaargever: de natuurlijk of rechtspersoon die een Stallingsobject in bewaring geeft aan een Stallinghouder en daartoe een Stallingsovereenkomst met Stallinghouder aangaat.
2. Stallinghouder: de natuurlijk of rechtspersoon die bedrijfsmatig en voor eigen rekening en risico Stallingsobjecten van Bewaargever in bewaring neemt en daartoe Stallingsovereenkomsten sluit met Bewaargevers.
3. Stallingsruimte: door Stallinghouder te exploiteren gebouw, ruimte of plaats zoals beschreven in de Stallingsovereenkomst.
4. Stallingsobject: het in de Stallingsovereenkomst beschreven, verrijdbare voertuig of object dat bestemd is voor recreatiedoeleinden zoals een caravan, camper, boot, vouwwagen, auto, oldtimer of aanhanger, en dat door Bewaargever aan Stallinghouder in bewaring wordt gegeven.
5. Stallingsovereenkomst: de overeenkomst die tussen Bewaargever en Stallinghouder is aangegaan in verband met de bewaarneming van het Stallingsobject.
6. Stallingspakket: het geheel aan diensten dat onderdeel uitmaakt van de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst.
7. Stallingsprijs: de door Bewaargever in het kader van de Stallingsovereenkomst per jaar verschuldigde vergoeding met betrekking tot de door Stallinghouder geleverde diensten.
8. Stallingsplatform: het door Stalling31 aangeboden online platform, welke bestaat uit de Website inclusief achterliggende systemen alsmede de Stallingsapp. Het platform kan worden bereikt en gebruikt via de Website of als native app, bijvoorbeeld via mobiele apparatuur.
9. Stallingsapp: de door Stalling31 ontwikkelde en geëxploiteerde applicatie (native app) welke kan worden gedownload in diverse app stores en welke op mobiele apparaten kan worden gebruikt.
10. Beheerdertijden: tijdstippen waarop een beheerder aanwezig is op de locatie van de Stallingsruimte.
11. Zelfservicetijden: tijdstippen waarop een Bewaargever zijn Stallingsobject kan halen en brengen, maar waarop de beheerde niet aanwezig is.
12. Stalling31: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stalling 31 I B.V., gevestigd aan ’t Zand 25, 4254 XP Sleeuwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55646034. Dit is de onderneming die de Stallinghouder ondersteunt bij het contact met de Bewaargever, onder meer door het ter beschikking stellen van een Stallingsplatform waarop Stallinghouders hun diensten kunnen aanbieden, het aanbieden van klantenservice, het verrichten van de facturering en het innen van verschuldigde bedragen.
13. Partijen: de Stallinghouder en Bewaargever gezamenlijk.
14. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stallinghouder met betrekking tot de stalling van Stallingsobjecten, alsmede op eventuele aanvullende met betrekking tot het Stallingsobject overeengekomen diensten, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Bewaargever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door de Stallinghouder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door de Stallinghouder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Bewaargever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat de Stallinghouder onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stallinghouder in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stallinghouder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stallinghouder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst
De Stallingsovereenkomst komt tot stand tussen de Bewaargever en Stallinghouder, op het moment dat de Bewaargever zich schriftelijk of online akkoord verklaart met de aangeboden Stallingsovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Stallinghouder zal de tot stand gekomen Stallingsovereenkomst vervolgens door middel van een reserveringsbevestiging per automatische e-mail aan de Bewaargever bevestigen.

Artikel 4. Bedenktijd
Vanaf het moment dat de Stallingsovereenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de Bewaargever een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de Bewaargever het recht de Stallingsovereenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De Bewaargever kan hiervoor gebruikmaken van het online ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de Bewaargever is hiertoe niet verplicht. Indien Bewaargever de Stallinghouder heeft verzocht met de uitvoering van de Stallingsovereenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de Bewaargever herroept de Stallingsovereenkomst binnen de bedenktijd, zal de Stallinghouder de in redelijkheid over deze periode gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 5. Verplichtingen Stallinghouder
1. De Stallinghouder neemt bij bewaring van het Stallingsobject de zorg van een goed bewaarnemer in acht. Op de Stallinghouder rust in dat kader slechts een inspanningsverplichting en niet een resultaatverbintenis.
2. Het voorkomen van schade aan het Stallingsobject door onder meer sneeuwval, hagel, storm, blikseminslag, overstromingen en andere hevige weersomstandigheden of daaruit voortvloeiende schades (zoals glasval), valt niet onder de zorgplicht van de Stallinghouder. De stalling wordt niet verwarmd of afgestookt om sneeuwophoping te voorkomen of tegen te gaan. Stallinghouder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van hevige weersomstandigheden.
3. De Stallinghouder neemt het Stallingsobject op de afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het Stallingsobject op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de Bewaargever. De Bewaargever kan via het Stallingsplatform aan de Stallinghouder kenbaar maken wanneer hij het Stallingsobject wenst te brengen of op te komen halen of te komen bezoeken.
4. Stallinghouder zal aanvullende diensten met betrekking tot het Stallingsobject leveren, voor zover dit uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Aanvullende diensten kunnen via het Stallingsplatform of telefonisch via de klantenservice van Stalling31 bij de Stallinghouder of een derde worden afgenomen.
5. De Stallinghouder gebruikt het Stallingsobject gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst niet en geeft het niet bij derden in bewaring of in gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld indien de Bewaargever extra diensten afneemt zoals vermeld in lid 4 van dit artikel.

Artikel 6. Brengen, halen en bezoeken
1. De Bewaargever verschaft zichzelf nimmer toegang tot de Stallingsruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de Stallinghouder.
2. Het transport van het Stallingsobject van buiten naar binnen de Stallingsruimte en van binnen de Stallingsruimte naar buiten, wordt door de Stallinghouder verricht. Het is de Bewaargever niet toegestaan om het Stallingsobject zelf uit de Stallingsruimte te halen dan wel in de Stallingsruimte te plaatsen, tenzij met toestemming van de Stallinghouder.
3. Het halen, brengen en bezoeken van het Stallingsobject dient door Bewaargever te worden aangekondigd (geregistreerd) via het Stallingsplatform. Halen, brengen en bezoeken kan alleen binnen de daarvoor door Stallinghouder ingestelde openingstijden (beheerdertijden en zelfservicetijden) en conform de in het Stallingspakket gestelde voorwaarden.
4. De Bewaargever is verplicht om vóór stalling gasflessen en/of andere gevaarlijke stoffen uit het Stallingsobject te verwijderen.
5. In geval van een gemotoriseerd Stallingsobject dient Bewaargever een reserve sleutel bij de beheerder achter te laten.
6. Bewaargever is verplicht om op een niet-gemotoriseerd Stallingsobject een disselslot aan te brengen.
7. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu’s van het Stallingsobject zich bevinden.
8. Bewaargever is het niet toegestaan om in de Stallingsruimte of op de locatie van de Stallinghouder onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten.

Artikel 7. Schade aan Stallingsobject
1. Bij inname van het Stallingsobject dienen aanwezige schades door de beheerder te worden geregistreerd. Indien de Bewaargever het Stallingsobject bij de Stallinghouder achterlaat zonder de inventarisatie van de schades af te wachten, zal de beheerder het Stallingobject zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk inspecteren. Zodra de Stallinghouder het Stallingsobject op schades heeft gecontroleerd, ontvangt de Bewaargever via het Stallingsplatform een overzicht bij inname geconstateerde schades. Vervolgens heeft de Bewaargever 24 uur de tijd om bezwaar te maken tegen de geconstateerde schades. Maakt de Bewaargever binnen deze termijn geen bezwaar, dan worden de geconstateerde schades geacht aanwezig te zijn geweest bij het achterlaten van het Stallingobject bij de Stallinghouder en vervalt daarmee ieder recht op schadevergoeding van de Bewaargever jegens de Stallinghouder ter zake.
2. De Bewaargever dient schade aan een Stallingsobject, bij inname door de Stallinghouder, kenbaar te maken en te vermelden op de innamebon. Schades die bij inname reeds aanwezig waren, maar door de Stallinghouder niet worden opgemerkt en ook niet door de Bewaargever worden gemeld, waardoor deze schades dus niet op de opnamestaat worden vermeld, kunnen niet op de Stallinghouder worden verhaald.
3. Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject voor zover Bewaargever kan aantonen dat de schade door Stallinghouder is veroorzaakt en is beperkt tot transportschade, dat wil zeggen: schade die aan het Stallingsobject is ontstaan tijdens het verplaatsen van het Stallingsobject door de Stallinghouder. Overige schade, waarvan het aannemelijk is dat deze niet door het verplaatsen is veroorzaakt, kan niet op de Stallinghouder worden verhaald.
4. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het constateren en melden van schades bij het ophalen. Bij het ophalen van het Stallingsobject dient Bewaargever eventuele schade, die is ontstaan tijdens de periode van bewaarneming, per direct aan de Stallinghouder kenbaar te maken. De Bewaargever kan eventuele schade melden bij de beheerder van de betreffende locatie of – indien geen beheerder aanwezig is – door contact op te nemen met de klantenservice van Stalling31. Nadat de Bewaargever daarvan melding heeft gemaakt, dient de Bewaargever een online schadeformulier in te vullen en daarbij foto’s van de schade toe te voegen en online te verzenden naar Stalling31, bij gebreke waarvan ieder recht van Bewaargever op schadevergoeding vervalt. In geen geval zal de Bewaargever het terrein van de Stallinghouder verlaten voordat eventuele schades op voormelde wijze zijn gemeld.
5. Indien Bewaargever nalaat om eventuele schade direct bij het afhalen van het Stallingsobject en conform de in dit artikel gestelde procedure te melden en met het Stallingsobject het terrein van de Stallinghouder heeft verlaten, vervalt ieder recht op schadevergoeding jegens de Stallinghouder.
6. Na ontvangst van het online schadeformulier zal Stalling31 in overleg treden met de Stallinghouder en de schadeafwikkeling coördineren. Stalling31 speelt daarbij slechts een bemiddelende rol. Stalling31 is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan het Stallingsobject. Mochten Partijen – ondanks de inspanningen van Stalling31 – niet tot een vergelijk met elkaar komen, dan zullen zij zich voor de schadeafwikkeling moeten wenden tot de bevoegde rechter.
7. Indien de Bewaargever gebruik maakt van de optie om het Stallingsobject op het terrein van Stallinghouder achter te laten, zodat het in bewaring kan worden genomen, maar voordat inspectie van schade heeft plaatsgevonden, verblijft het Stallingsobject voor eigen risico van de Bewaargever op het terrein van de Stallinghouder tot het moment dat Stallinghouder het Stallingsobject op schades heeft gecontroleerd en overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel in bewaring heeft genomen.

Artikel 8. Duur Stallingsovereenkomst, opzegging en annulering
1. De Stallingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar en wordt daarna stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, waarbij beide Partijen de Stallingsovereenkomst kunnen opzeggen metinachtneming van een opzegtermijn van één maand.
2. Opzegging van de Stallingsovereenkomst geschiedt schriftelijk of via het Stallingsplatform tegen het einde van de overeengekomen duur en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Bewaargever ontvangt na opzegging een bevestiging hiervan per e-mail. Het is de Bewaargever niet toegestaan de Stallingsovereenkomst mondelinge oftelefonische op te zeggen bij de beheerder.
3. Tussentijdse beëindiging van de Stallingsovereenkomst gedurende het eerste jaar is niet mogelijk.
4. Na afloop van de Stallingsovereenkomst is Bewaargever verplicht het Stallingsobject onverwijld te komen ophalen bij de Stallinghouder. Indien het Stallingsobject niet is opgehaald op de einddatum van de Stallingsovereenkomst, is de Stallinghouder gerechtigd om de gebruikelijke Stallingsprijs naar rato alsmede eventueel aanvullend gemaakte kosten aan de Bewaargever in rekening te brengen.
5. De Stallinghouder behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van zijn retentierecht, indien en voor zover de Bewaargever de verschuldigde Stallingsprijs niet of niet geheel heeft voldaan. De Stallinghouder zal het Stallingsobject derhalve niet eerder aan de Bewaargever teruggeven voordat de Bewaargever alle verschuldigde bedragen aan de Stallinghouder heeft voldaan.

Artikel 9. Prijs en betaling
1. De Stallingsprijs dient door de Bewaargever jaarlijks voor een geheel jaar bij vooruitbetaling betaald te worden. De overeengekomen bedragen zijn opeisbaar na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn en worden gefactureerd in de eerste week na de ingangsdatum van het stallingsjaar en worden geïnd per automatische incasso. Alle op het Stallingsplatform genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%). Facturatie en inning geschiedt door Stalling31 ten behoeve van de Stallinghouder.
2. De Bewaargever dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening teneinde de automatische incasso plaats te kunnen laten vinden. Indien het bedrag om wat voor reden ook niet kon worden afgeschreven of door de Bewaargever wordt gestorneerd, zal Stalling31 de Bewaargever een ingebrekestelling sturen en daarbij aan de Bewaargever een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
3. Bewaargever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten welke worden gemaakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Bewaargever. In dat geval is de Bewaargever een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
4. De Stallinghouder behoudt zicht het recht om de Stallingsprijs jaarlijks te indexeren. Indien de prijzen binnen 3 maanden na het sluiten van de Stallingsovereenkomst worden verhoogd, heeft de Bewaargever het recht de Stallingsovereenkomst met Stallinghouder op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen verhoging in werking treedt.
5. Indien de Stallingsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt en door de Bewaargever wordt opgezegd, worden reeds betaalde bedragen voor het lopende jaar naar rato gerestitueerd.
6. Bewaargever is gehouden om tijdig de verschuldigde Stallingsprijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen ook al wordt van de Stallingsruimte geen gebruik gemaakt.
7. Indien Bewaargever ondanks aanmaning niet voldoet aan haar (betalings)verplichtingen of indien Bewaargever na beëindiging van de Stallingsovereenkomst het Stallingsobject niet onverwijld komt ophalen, heeft Stallinghouder het recht – nadat Stallinghouder de Bewaargever daarover heeft geïnformeerd – het Stallingsobject voor rekening en risico van Bewaargever buiten de Stallingsruimte te plaatsen en eventuele daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.

Artikel 10. Tekortkoming
Indien de Stallinghouder gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst redelijkerwijs niet (langer) een plaats in de Stallingsruimte of een vervangende plaats kan aanbieden aan de Bewaargever, heeft de Stallinghouder het recht de Stallingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder hiervoor schadeplichtig te zijn jegens Bewaargever. Indien hiervan sprake is, zal de Stallinghouder reeds betaalde bedragen naar rato aan de Bewaargever restitueren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject, tenzij Bewaargever aantoont dat dit direct veroorzaakt is doordat Stallinghouder zich niet aan haar zorgvuldigheidsverplichtingen heeft gehouden die voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst.
2. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Stallingsobject tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand,overstromingen, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid. Stallingsobjecten worden door de Stallinghouder niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies.
3. Stallinghouder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade waartegen de Bewaargever zich ingevolge lid 2 van dit artikel had kunnen en moeten verzekeren, waaronder:
a. brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
b. diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding;
c. overstroming, vloedgolf, onderwaterzetting, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving;
d. glasvalschade, bijvoorbeeld door sneeuwophoping of hagel;
e. storm (windkracht 7 of meer), alsmede schade door voorwerpen die tijdens of door de storm op het Stallingsobject vallen en schade door voorwerpen die rondvliegen tijdens de storm;
f. ruitbreuk of barsten in ramen.
4. Voorts is Stallinghouder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uit artikel 6 en 7 voor de Bewaargever voortvloeiende verplichtingen, voor zover Bewaargever heeft nagelaten deze na te komen.
5. Stallinghouder is evenmin aansprakelijk voor schade aan Stallingsobjecten die voortvloeit uit normale slijtage, ouderdom of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals vocht en schimmel, roest en rotting.
6. De Stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend derving van vakantiegenot. De Bewaargever is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen die voor Bewaargever voortvloeien uit de Stallingsovereenkomst en vrijwaart de Stallinghouder tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden welke direct of indirect voortvloeit uit of verband houdend met de Stallingsovereenkomst.
7. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stallinghouder, is de aansprakelijkheid van de Stallinghouder te allen tijde beperkt tot nakoming van haar verplichtingen uit de Stallingsovereenkomst en tot maximaal het bedrag dat Bewaargever uit hoofde van de Stallingsovereenkomst in een jaar verschuldigd is.

Artikel 12. Relatie met Stalling31
Ten aanzien van de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst, heeft Stalling31 slechts een faciliterende functie. Stalling31 is geen contractspartij bij enige overeenkomst tussen Bewaargever en Stallinghouder. Ondanks de omstandigheid dat de Stallingsovereenkomst tussen Partijen via de website van Stalling31 wordt aangegaan, Stalling31 de verschuldigde bedragen factureert en incasseert en andere ondersteunende diensten verleent, zoals klantenservice, is Stalling31 nimmer aansprakelijk voor enige verplichting en/of schade voortvloeiende uit een Stallingsovereenkomst.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden
Stallinghouder behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op het moment dat 30 dagen zijn verstreken na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging aan de Bewaargever. Indien de Bewaargever door de wijziging in een nadeliger positie komt te verkeren, heeft de Bewaargever het recht de Stallingsovereenkomst met de Stallinghouder op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen trachten geschillen voor zover mogelijk in goed overleg op te lossen. Geschillen ter zake van de onderhavige overeenkomst of de uitvoering daarvan, welke niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats waar de Bewaargever ressorteert.

Voor de Gebruikersvoorwaarden van Stalling31  kijkt u hier.

Download hier de Algemene voorwaarden (pdf)

 

Contactformulier

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.


Op onze Klantenservice pagina; MijnStalling31 Account vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je persoonlijke account.

Bekijk deze pagina hier

Staat jouw vraag er niet bij? Schrijf dan hieronder een bericht met jouw vraag zodat onze klantenservice jou kan helpen.


Op onze Klantenservice pagina; Kosten & Facturatie vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je contract of factuur.

Bekijk deze pagina hier

Staat jouw vraag er niet bij? Schrijf dan hieronder een bericht met jouw vraag zodat onze klantenservice jou kan helpen.


Op onze Klantenservice pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen en bieden we informatie over het stallen van je object, je persoonlijke MijnStalling31 account en nog veel meer.

Bekijk deze pagina hier

Staat jouw vraag er niet bij? Schrijf dan hieronder een bericht met jouw vraag zodat onze klantenservice jou kan helpen.


Een ophaal- breng- of bezoekafspraak plan je gemakkelijk op je persoonlijke MijnStalling31 account.
Klik vervolgens op het gewenste type afspraak en datum om deze in te plannen.

Lees hier meer over het inplannen van een afspraak.

Op werkdagen wordt je binnen 24 uur door onze klantenservice teruggebeld.


Contracten aanmaken doe je gemakkelijk via onze website. Ga naar de gewenste stallingslocatie en druk op de knop:
Verder naar reserveren

Kun je geen contract aanmaken omdat er nog maar een paar plekken beschikbaar zijn?
Vul dan hieronder de gewenste stallingslocatie in en de manier waarop we je kunnen bereiken.

Kun je geen prijzen zien omdat de locatie vol is?
Lees hier meer over het bekijken van de prijzen van een volle locatie

Op werkdagen wordt je binnen 24 uur door onze klantenservice teruggebeld.

Bedankt voor je verzoek!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.