Stalling31
Bestaande klant? Log dan in op: Mijn Stalling31

Algemene voorwaarden \ Algemene stallingsvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden zelfservice stallingsplaatsen & zelfservice stallingsboxen

Ingangsdatum voorwaarden: 28 september 2023

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verhuurder:

de contractuele wederpartij bij de Huurovereenkomst met de Huurder.

Huurder:

de natuurlijke of rechtspersoon die een Huurovereenkomst met Verhuurder sluit ten aanzien van het Gehuurde.

Consument:

de Huurder die bij het aangaan van de Huurovereenkomst niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Huurovereenkomst:

de overeenkomst in de zin van artikel 7:230a BW  ten aanzien van de verhuur van een Zelfservice Stallingsplaats of Zelfservice Stallingsbox.

Aanvullende Dienst:

iedere optionele dienst die door Verhuurder aan Huurder wordt aangeboden of geleverd.

Zelfservice Stallingsplaats:

de zelfstandige, aangewezen parkeerplaats waarop een camper, caravan, ander kampeermiddel of voertuig kan worden geparkeerd.

Zelfservice

Stallingsbox:

de zelfstandige, aangewezen afsluitbare ruimte waarin een camper, caravan, ander kampeermiddel of voertuig kan worden geparkeerd.

het Gehuurde:

de Zelfservice Stallingsplaats of Zelfservice Stallingsbox die door Verhuurder aan Huurder wordt verhuurd.

Object:

het verrijdbare voer- of vaartuig of object dat bestemd is voor recreatieve doeleinden zoals een caravan, camper, vouwwagen, auto, oldtimer, aanhanger of boot.

Huurprijs:

de kosten voor het gebruik van het Gehuurde gedurende de overeengekomen periode.

Partijen:

Verhuurder en Huurder gezamenlijk en ieder afzonderlijk: “Partij”.

Stalling31:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stalling31 I B.V., gevestigd aan Woudrichemseweg 36a, 4286 LB, Almkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55646034. Dit is de onderneming die de Verhuurder ondersteunt bij het contact met de Huurder, onder meer door het ter beschikking stellen van een online platform waarop Verhuurders hun diensten kunnen aanbieden, het aanbieden van klantenservice, het verrichten van de facturering en het innen van verschuldigde bedragen.

Stallingsplatform:

het door Stalling31 aangeboden online platform, welke bestaat uit de Website inclusief achterliggende systemen alsmede de Mijn Stalling31 Account. Het platform kan worden bereikt en gebruikt via de Website, bijvoorbeeld via mobiele apparatuur.

Mijn Stalling31 Account: 

de persoonlijke toegang tot de (online) diensten van Stalling31. Het account kan worden benaderd door een combinatie van een gebruikersnaam (e-mail) en wachtwoord via de Website.

Verhuurvoorwaarden:

de bepalingen uit het onderhavige document.

Website:

de website van Stalling31, welke te bereiken is via: https://stalling31.nl

 1. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Huurovereenkomsten tussen Verhuurder en Huurder ten aanzien van een Zelfservice Stallingsplaats of Zelfservice Stallingsbox en alle Aanvullende Diensten, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Verhuurder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verhuurvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verhuurvoorwaarden te eisen. Huurder kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Verhuurder de Verhuurvoorwaarden soepel toepast.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verhuurvoorwaarden of de Huurovereenkomst met Verhuurder in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verhuurder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verhuurder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep op deze Verhuurvoorwaarden doen.

Artikel 3. Gebruik

 1. Huurder dient het Gehuurde gedurende de gehele duur van deze Huurovereenkomst daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken overeenkomstig de in de Huurovereenkomst bedoelde bestemming, hetgeen onder andere betekent dat Huurder in of in de directe omgeving van het Gehuurde geen bedrijfsmatige activiteiten mag ontplooien en voorts geen reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden mag (laten) verrichten en geen Objecten mag plaatsen anders dan op plaatsen die daarvoor bestemd zijn en zijn toegewezen aan de Huurder.
 2. Huurder is verplicht om een lekbak te plaatsen onder gemotoriseerde Objecten. Dit ter voorkoming van (milieu)schade en schade aan de locatie. Huurder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het (weg)lekken van vloeistoffen uit het door de Huurder te stallen of gestalde Object.
 3. Huurder is verplicht om een massaslot aan te brengen op Objecten met een accu. Huurder is verplicht alle accu’s in het object te ontkoppelen waarbij dit geen gevolgen heeft voor de werking van de boordcomputer of het alarmsysteem van het voertuig. Zogenoemde huishoudaccu’s moeten te allen tijde worden ontkoppeld.
 4. Indien het Gehuurde een Zelfstandige Stallingsbox betreft, is Huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat het gestalde object te allen tijde goed zichtbaar is vanaf de buitenzijde van de Stallingsbox.
 5. Huurder zal bestaande zakelijke rechten, beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen en van overheidswege of door brandweer of nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen ten aanzien van (het gebruik van) het Gehuurde en de directe omgeving daarvan in acht nemen.
 6. Huurder zal zich gedragen naar de mondelinge of schriftelijke aanwijzingen door of namens Verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het Gehuurde en, indien van toepassing, van de ruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw waarvan het Gehuurde deel uitmaakt of het terrein waarop het Gehuurde is gelegen, eventuele huisregels daar uitdrukkelijk onder begrepen.
 7. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder niet toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.
 8. Het is Huurder niet toegestaan om in het Object of in dan wel in de directe omgeving van het Gehuurde hennep te (doen) kweken of te verhandelen en/of het Gehuurde in te richten als hennepkwekerij, hennepdrogerij of hennepknipperij dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Tevens is het Huurder verboden hennep of soortgelijke gewassen in of in de directe omgeving van het Gehuurde voorhanden te hebben, dan wel op te slaan of te houden voor een ander. Het is Huurder eveneens verboden om in dan wel in de directe omgeving van het Gehuurde qat, softdrugs, harddrugs of andere verboden middelen te verhandelen, te produceren en/of te gebruiken, te laten gebruiken en/of aanwezig te hebben. Huurder erkent dat het handelen in strijd met de hiervoor genoemde verboden leidt tot schade aan het Gehuurde, alsmede tot gevaarzetting en overlast voor de omgeving (zoals vervuiling, vandalisme, aantrekken van criminaliteit e.d.). Het handelen in strijd met dit verbod is dermate ernstig dat dit ontbinding van de huurovereenkomst op de kortst mogelijke termijn rechtvaardigt. Huurder is gehouden tot afdracht van de winst aan Verhuurder die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod, onverminderd Verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding.
 9. Het is Huurder niet toegestaan: 
  1. in en/of in de directe omgeving van het Gehuurde open vuur te gebruiken;
  2. in en/of in de directe omgeving van het Gehuurde of in het Object milieugevaarlijke zaken in de ruimste zin des woords op te slaan, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, zoals (verwijderbare) gasflessen;
  3. in het Gehuurde of het Object zaken op te slaan waarvan het opslaan of bezit strafbaar is, waaronder gestolen Objecten;
  4. het Gehuurde zodanig te gebruiken dat daardoor bodem en/of andere milieuverontreiniging kan optreden en/of schade aan het Gehuurde kan ontstaan zoals door het lekken van olie;
  5. op en/of in de directe omgeving van het Gehuurde reclame of aanduidingen in welke vorm dan ook aan te brengen of te doen aanbrengen;
  6. in en/of in de directe omgeving van het Gehuurde overlast of hinder te veroorzaken;
  7. langer dan 60 minuten aanwezig te zijn/blijven op de locatie of het Gehuurde;
  8. met meer dan 1 persoon het Object op te halen of te brengen, tenzij deze andere personen gezinsleden zijn;
  9. indien in/bij het Gehuurde een aansluiting voor elektriciteit aanwezig is, deze te gebruiken, met uitzondering van hetgeen in artikel 1.5 van de Huurovereenkomst is bepaald.;
  10. indien het Gehuurde een Zelfservice Stallingsbox betreft, veranderingen en/of toevoegingen aan te (laten) brengen aan de binnen- of buitenzijde van de toegangsdeur.
 10. Indien het Gehuurde is gelegen in een gebouw of op een terrein waar meerdere gebruikers gebruik van maken, dan zal Huurder met die andere gebruikers rekening houden.

Artikel 4. Onderhoud

 1. Verhuurder is verplicht het gehuurde geheel voor eigen rekening en risico te onderhouden. Verhuurder zal omtrent het tijdstip van de werkzaamheden tijdig overleg met huurder plegen.

Artikel 5. Veranderingen en toevoegingen

 1. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder veranderingen en/of toevoegingen aan het Gehuurde aan te (laten) brengen en/of de gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen, tenzij het gaat om veranderingen die bij het einde van deze huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd of ongedaan gemaakt.

Artikel 6. Schade en aansprakelijkheid

 1. Indien in en/of in de directe omgeving van het Gehuurde schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, dient Huurder Verhuurder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen en voor zover mogelijk passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van (verdere) schade in of aan het Gehuurde.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en derving van huurgenot van Huurder als gevolg van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het Gehuurde, tenzij die schade of derving van huurgenot aan Verhuurder is toe te rekenen of indien die schade is veroorzaakt door een gebrek dat bij het aangaan van de Huurovereenkomst aanwezig was en dat Verhuurder toen kende of had behoren te kennen. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade en derving van huurgenot van Huurder als gevolg van in artikel 4 en/of 5.2 bedoelde werkzaamheden.
 3. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Object tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand, overstromingen, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid. Objecten worden door Verhuurder niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die Huurder ondervindt, indien Huurder zijn verzekering aanspreekt, waaronder eventuele premiewijzigingen, wijziging in de polisvoorwaarden of verlies van schadevrije jaren.
 4. Verhuurder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade waartegen Huurder zich ingevolge lid 3 van dit artikel had kunnen en moeten verzekeren, waaronder schade als gevolg van:
  1. brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
  2. diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding;
  3. overstroming, vloedgolf, onderwaterzetting, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving;
  4. vallend glas (glasvalschade), bijvoorbeeld door sneeuwophoping of hagel;
  5. storm (windkracht 7 of meer), alsmede schade door voorwerpen die tijdens of door de storm op het Object vallen en schade door voorwerpen die rondvliegen tijdens de storm;
  6. ruitbreuk of barsten in ramen van het Object zelf.
 5. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade aan Objecten die voortvloeien uit normale slijtage, ouderdom, ongedierte of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals vocht en schimmel, roest en rotting.
 6. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder doch niet uitsluitend derving van vakantiegenot. Huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen die voor Huurder voortvloeien uit de Huurovereenkomst en vrijwaart Verhuurder tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst.
 7. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Verhuurder, is de aansprakelijkheid van Verhuurder te allen tijde beperkt tot nakoming van haar verplichtingen uit de Huurovereenkomst en tot maximaal het bedrag dat Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst in een jaar verschuldigd is. Een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid is redelijk gezien de geringe Huurprijs voor de huur van het Gehuurde ten opzichte van de mogelijke waarde van het gestalde Object.
 8. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat de schade hem en de personen waarvoor Huurder verantwoordelijk is, niet is toe te rekenen.
 9. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen boetes die Verhuurder worden opgelegd vanwege gedragingen of nalatigheden van Huurder.

Artikel 7. Bedenktijd en herroeping

Vanaf het moment dat de Huurovereenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de Consument het recht de Huurovereenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het online ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de Consument is hiertoe niet verplicht. Indien de Consument aan Verhuurder heeft verzocht met de uitvoering van de Huurovereenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de Consument maakt alsnog gebruik van het recht op herroeping, heeft Verhuurder het recht de kosten voor het gebruik naar evenredigheid aan de Consument in rekening te brengen.

Artikel 8. Einde Huurovereenkomst of gebruik

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Huurder het Gehuurde bij het einde van deze Huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan Verhuurder op te leveren in de staat die is vastgelegd in het rapport van oplevering dat als bijlage aan deze Huurovereenkomst is gehecht, behoudens normale slijtage en veroudering.
 2. Indien bij aanvang van deze Huurovereenkomst geen rapport van oplevering is opgemaakt, dient Huurder het Gehuurde bij het einde van deze Huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik in goede staat aan Verhuurder op te leveren.
 3. De in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde oplevering dient voorts plaats te vinden geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt onder afgifte van alle sleutels en andere toegangsmiddelen aan Verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in of in de directe omgeving van het Gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande Huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is Verhuurder geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde zaken kunnen op kosten van Huurder worden verwijderd.
 4. Indien Huurder het gebruik van het Gehuurde ontijdig heeft beëindigd, is Verhuurder gerechtigd zich op kosten van Huurder de toegang tot het Gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat Huurder enig recht op schadevergoeding heeft.
 5. Alle zaken waarvan Huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het Gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het Gehuurde, kunnen door Verhuurder, naar Verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Huurder worden verwijderd. Verhuurder heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van Huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, dit alles tenzij Verhuurder er door Huurder en de opvolgend Huurder schriftelijk van op de hoogte is gesteld dat de opvolgende Huurder de zaken heeft overgenomen.
 6. Tenzij tussen Huurder en Verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen, is Huurder in geen geval gerechtigd om zaken na beëindiging van de Huurovereenkomst in/bij het Gehuurde achter te laten in afwachting van het antwoord op de vraag of een opvolgend Huurder deze zaken wellicht wenst over te nemen. Als Huurder zich hier niet aan houdt, is Verhuurder gerechtigd om de betreffende zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van Huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden.
 7. Tijdig voor het einde van de Huurovereenkomst of het gebruik, dient het Gehuurde door Partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door Partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het Gehuurde worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken werkzaamheden nog voor rekening van Huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal dienen te geschieden. De inspectie van het Gehuurde en de opmaak en de ondertekening van het inspectierapport zullen geschieden door Partijen dan wel door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van Partijen. Partijen kunnen zich achteraf niet op de onbevoegdheid van die vertegenwoordigers beroepen.
 8. Indien Huurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport, is Verhuurder bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van Huurder uit te voeren en het rapport bindend voor Partijen vast te stellen. Verhuurder zal Huurder onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.
 9. Huurder is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het rapport vastgelegde termijn ten genoegen van Verhuurder uit te (laten) voeren. Indien Huurder, ook na ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is Verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op Huurder te verhalen.
 10. Over de tijd die met het uitvoeren van de in lid 9 van dit artikel bedoelde werkzaamheden is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de Huurovereenkomst, is Huurder aan Verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende Huurprijs en vergoeding voor Aanvullende Diensten, onverminderd Verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.

Artikel 9. Niet tijdig beschikbaar

Verhuurder is gehouden om het Gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum aan Huurder ter beschikking te stellen. Wanneer Verhuurder door omstandigheden buiten zijn schuld het Gehuurde niet tijdig aan Huurder ter beschikking kan stellen – bijvoorbeeld doordat de vorige Huurder in strijd met gemaakte afspraken het Gehuurde niet tijdig heeft ontruimd – is Verhuurder daarvoor niet aansprakelijk en vangt de huur eerst aan op de datum waarop Verhuurder het Gehuurde aan Huurder ter beschikking stelt, dit laatste tenzij Huurder voordien schriftelijk aan Verhuurder heeft meegedeeld dat hij de Huurovereenkomst niet meer gestand wenst te doen. Wanneer Verhuurder het Gehuurde niet tijdig aan Huurder ter beschikking kan stellen, is Verhuurder slechts gehouden om onverwijld die maatregelen te treffen die een verdere vertraging tot een minimum beperken.

Artikel 10. Hoofdelijkheid

 1. Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle uit deze Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Huurder betreft, hoofdelijk.

Artikel 11. Toegang en controle 

 1. Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het Gehuurde na overleg met Huurder te betreden voor inspectie van de staat van het Gehuurde, voor de in artikel 4 en 5.2 genoemde werkzaamheden en voor taxaties. In noodgevallen is Verhuurder gerechtigd ook zonder overleg het Gehuurde te betreden.
 2. Bij voorgenomen verhuur, verkoop of veiling van het Gehuurde of (een deel van) het gebouw waarvan het Gehuurde deel uitmaakt of het terrein waarop het Gehuurde is gelegen, is Huurder verplicht, na voorafgaande mededeling door of vanwege Verhuurder, gelegenheid tot bezichtiging van het Gehuurde te geven en zal hij gebruikelijke ‘te huur’ of ‘te koop’ borden of biljetten aan of bij het Gehuurde (of het gebouw of complex van gebouwen of terrein) gedogen.
 3. Verhuurder is gerechtigd te controleren of Huurder de Huurovereenkomst nakomt. Het gaat daarbij met name, maar niet uitsluitend om de verplichtingen in de artikelen 1.4 en 1.6 van de Huurovereenkomst en artikelen 3, 4 en 5 van deze Verhuurvoorwaarden. Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn daartoe gerechtigd het Gehuurde periodiek, op een in overleg met Huurder te bepalen tijdstip, te betreden en te inspecteren. Huurder is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen door op eerste verzoek van Verhuurder aan te geven op welk tijdstip – gelegen binnen redelijke termijn na diens verzoek – Verhuurder het Gehuurde kan betreden en inspecteren en door Verhuurder op gemeld tijdstip toegang te verlenen tot het Gehuurde en gelegenheid te geven tot inspectie.

Artikel 12. Prijs en betaling

 1. De Huurprijs alsmede de kosten voor de Aanvullende Diensten dienen door de Bewaargever jaarlijks voor een geheel jaar bij vooruitbetaling betaald te worden. De overeengekomen bedragen zijn opeisbaar na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn en worden telkens vooraf gefactureerd en geïnd per automatische incasso. Alle op het Stallingsplatform genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%). Facturatie en inning geschiedt door Stalling31 ten behoeve van de Verhuurder.
 2. De Huurder dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening teneinde de automatische incasso plaats te kunnen laten vinden. Indien het bedrag om wat voor reden ook niet kon worden afgeschreven of door de Huurder wordt gestorneerd, zal Stalling31 de Huurder een ingebrekestelling sturen en daarbij aan de Huurder een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 3. Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke worden gemaakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien de Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt en door de Huurder wordt opgezegd, worden reeds betaalde bedragen voor het lopende jaar naar rato gerestitueerd.
 5. Huurder is gehouden om tijdig de verschuldigde Huurprijs en eventuele bijkomende kosten voor Aanvullende Diensten te voldoen ook al wordt van de Zelfservice Stallingsplaats of Zelfservice Stallingsbox geen gebruik gemaakt.

Artikel 13. Ontbinding

Huurder en Verhuurder komen overeen dat indien Huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de Huurovereenkomst, Verhuurder het recht heeft de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de tekortkoming ontbinding van de Huurovereenkomst rechtvaardigt. Voorts heeft Verhuurder in dat geval recht volledige schadevergoeding van Huurder te verlangen.

Artikel 14. Wijziging gegevens

 1. Indien Huurder verhuist, dient hij Verhuurder schriftelijk in kennis te stellen van zijn nieuwe adres, bij gebreke waarvan Verhuurder het aanvankelijke adres van Huurder als juiste adres mag aanmerken. Huurder kan zijn contactgegevens bijwerken via zijn Mijn Stalling31 Account.
 2. Bij het aangaan van de Huurovereenkomst dient Huurder aan Verhuurder te melden of hij onder curatele dan wel of hij onder bewind is gesteld. Huurder zal de persoonsgegevens van de curator dan wel de bewindvoerder aan Verhuurder opgeven. Indien Huurder na het aangaan van de Huurovereenkomst onder curatele dan wel onder bewind wordt gesteld, zal hij dit terstond schriftelijk aan Verhuurder melden onder opgave van de persoonsgegevens van de curator dan wel de bewindvoerder.

Artikel 15. Brengen, halen en bezoeken

 1. Huurder dient via het Stallingsplatform aan kenbaar te maken wanneer hij het Object wenst te brengen of op te komen halen of te komen bezoeken.
 2. Het halen, brengen en bezoeken van het Object dient door Huurder te worden aangekondigd (geregistreerd) via het Stallingsplatform. Halen, brengen en bezoeken kan alleen binnen de daarvoor door Verhuurder ingestelde openingstijden en conform de in de Huurovereenkomst gestelde voorwaarden.

Artikel 16. Relatie met Stalling31

Ten aanzien van de tussen Partijen gesloten Huurovereenkomst, heeft Stalling31 slechts een faciliterende functie. Stalling31 is geen contractspartij bij enige overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder. Ondanks de omstandigheid dat de Huurovereenkomst tussen Partijen via het Stallingsplatform van Stalling31 wordt aangegaan, Stalling31 de verschuldigde bedragen factureert en incasseert en andere ondersteunende diensten verleent, zoals klantenservice, is Stalling31 nimmer aansprakelijk voor enige verplichting en/of schade voortvloeiende uit een Huurovereenkomst.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

Verhuurder behoudt zich het recht voor deze Verhuurvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op het moment dat 30 dagen zijn verstreken na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging aan de Huurder. Indien de Huurder door de wijziging in een nadeliger positie komt te verkeren, heeft de Huurder het recht de Huurovereenkomst met Verhuurder op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen trachten geschillen voor zover mogelijk in goed overleg op te lossen. Geschillen ter zake van de onderhavige overeenkomst of de uitvoering daarvan, welke niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats waar de Huurder ressorteert.

Inhoud voorwaarden

Download Algemene stallingsvoorwaarden

Stel een vraag over de vacature

Contactformulier algemeen
 • Onderwerp
 • Bericht
 • Persoonlijke gegevens

Contactformulier


Op onze Klantenservice pagina; MijnStalling31 Account vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je persoonlijke account.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Op onze Klantenservice pagina; Kosten & Facturatie vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je contract of factuur.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Op onze Klantenservice pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen en bieden we informatie over het stallen van je object, je persoonlijke MijnStalling31 account en nog veel meer.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Een ophaal- breng- of bezoekafspraak plan je gemakkelijk op je persoonlijke MijnStalling31 account.
Klik vervolgens op het gewenste type afspraak en datum om deze in te plannen.
Lees hier meer over het inplannen van een afspraak.


Contracten aanmaken doe je gemakkelijk via onze website. Ga naar de gewenste stallingslocatie en druk op de knop: Verder naar reserveren
Kun je geen prijzen zien omdat de locatie vol is?

Lees hier meer over het bekijken van de prijzen van een volle locatie


Persoonlijke gegevens


Op werkdagen wordt je binnen 24 uur door onze klantenservice teruggebeld.