Stalling31
Bestaande klant? Log dan in op: Mijn Stalling31

Algemene voorwaarden \ Algemene stallingsvoorwaarden

Algemene stallingsvoorwaarden

Ingangsdatum voorwaarden: 13-04-2022

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

De in dit hoofdstuk “Algemeen” vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een Klant en de Stallinghouder ten aanzien van de stalling van een Stallingsobject, tenzij daar in de overige hoofdstukken van wordt afgeweken, in welk geval de bepalingen uit de specifieke hoofdstukken prevaleren boven de bepalingen uit dit hoofdstuk “Algemeen”.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die een Stallingsobject bij een Stallinghouder stalt of wenst te stallen en daartoe een Stallingsovereenkomst met Stallinghouder aangaat.

Stallinghouder: de natuurlijk of rechtspersoon die bedrijfsmatig en voor eigen rekening en risico Stallingsobjecten van Klant stalt en daartoe Stallingsovereenkomsten sluit met Klanten.

Stallingsruimte: door Stallinghouder te exploiteren gebouw, ruimte of plaats zoals beschreven in de Stallingsovereenkomst.

Stallingsobject: het in de Stallingsovereenkomst beschreven, verrijdbare voer- of vaartuig of object dat bestemd is voor recreatieve doeleinden zoals een caravan, camper, vouwwagen, auto, oldtimer, aanhanger of boot, en dat door Klant bij de Stallinghouder wordt gestald.

Stallingsovereenkomst: de overeenkomst die tussen Klant en Stallinghouder is aangegaan in verband met de stalling van het Stallingsobject.

Reguliere Stalling: dienst waarbij het Stallingsobject van de Klant door de Stallinghouder in een gezamenlijke Stallingsruimte in bewaring wordt genomen en waarbij het Stallingsobject door de Klant op afspraak kan worden opgehaald, bezocht en weggebracht. Daarbij wordt het Stallingsobject uitsluitend door de Beheerder in en uit de Stallingsruimte geplaatst.

Camperplaatsen: dienst waarbij de Klant zelfstandig gebruik kan maken van een afgebakend gedeelte van een Stallingsruimte en waarbij de Klant het Stallingsobject zelf in de Stallingsruimte plaatst en weghaalt.

Stallingspakket: het geheel aan diensten dat onderdeel uitmaakt van de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst.

Stallingsprijs: de door Klant in het kader van de Stallingsovereenkomst per jaar of per maand verschuldigde vergoeding met betrekking tot de door Stallinghouder geleverde diensten.

Stallingsplatform: het door Stalling31 aangeboden online platform, welke bestaat uit de Website inclusief achterliggende systemen alsmede het Mijn Stalling31 Account. Het platform kan worden bereikt en gebruikt via de Website.

Mijn Stalling31 Account: de persoonlijke toegang tot de (online) diensten van Stalling31. Het account kan worden benaderd door een combinatie van een gebruikersnaam (e-mail) en wachtwoord via de Website van Stalling31.

Beheerder: de natuurlijk persoon die namens de Stallinghouder het beheer van de Stallingsruimte verricht, waaronder het in en uit de Stallingsruimte plaatsen van Stallingsobjecten en het inventariseren van schades.

Stalling31: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stalling 31 I B.V., gevestigd aan de Woudrichemseweg 36a, 4286 LB Almkerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55646034. Dit is de onderneming die de Stallinghouder ondersteunt bij het contact met de Klant, onder meer door het ter beschikking stellen van een Stallingsplatform waarop Stallinghouders hun diensten kunnen aanbieden, het aanbieden van klantenservice, het verrichten van de facturering en het innen van verschuldigde bedragen.

Partijen: de Stallinghouder en Klant gezamenlijk.

Website: de website van Stalling31, welke te bereiken is via: https://stalling31.nl.

Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stallinghouder met betrekking tot de stalling van Stallingsobjecten, alsmede op eventuele aanvullende met betrekking tot het Stallingsobject overeengekomen diensten, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

Eventuele voorwaarden van de Klant, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door de Stallinghouder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Wanneer door de Stallinghouder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat de Stallinghouder onderhavige voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stallinghouder in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stallinghouder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stallinghouder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Totstandkoming van de Stallingsovereenkomst

De Stallingsovereenkomst komt tot stand tussen de Klant en Stallinghouder, op het moment dat de Klant zich schriftelijk of online akkoord verklaart met de aangeboden Stallingsovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Stallinghouder zal de tot stand gekomen Stallingsovereenkomst vervolgens door middel van een automatische bevestigingsmail aan de Klant bevestigen.

Artikel 4. Bedenktijd

Vanaf het moment dat de Stallingsovereenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de Klant een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de Klant het recht de Stallingsovereenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het online ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de Klant is hiertoe niet verplicht. Indien Klant de Stallinghouder heeft verzocht met de uitvoering van de Stallingsovereenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de Klant herroept de Stallingsovereenkomst binnen de bedenktijd, zal de Stallinghouder de in redelijkheid over deze periode gemaakte kosten in rekening brengen. De verschuldigde bedragen worden binnen 14 dagen na het ongedaan maken van de Stallingsovereenkomst aan de Klant terugbetaald.

Artikel 5. Verplichtingen Stallinghouder

Het voorkomen van schade aan het Stallingsobject door onder meer sneeuwval, hagel, storm, blikseminslag, overstromingen en andere hevige weersomstandigheden of daaruit voortvloeiende schades (zoals vallend glas), valt niet onder de zorgplicht van de Stallinghouder. De Stallingsruimte wordt niet verwarmd of afgestookt om sneeuwophoping te voorkomen of tegen te gaan. Stallinghouder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van hevige weersomstandigheden.

De Stallinghouder gebruikt het Stallingsobject gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst niet en geeft het niet bij derden in bewaring of in gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld indien de Klant extra diensten afneemt waarbij dit nodig is. Het staat het de Stallinghouder vrij om het Stallingsobject binnen de grenzen van de locatie te verplaatsen indien de Stallinghouder dit nodig acht.

Artikel 6. Verplichtingen Klant

De Klant is verplicht om vóór stalling gasflessen en/of andere gevaarlijke stoffen uit het Stallingsobject te verwijderen. De Beheerder kan de Klant verplichten het slot van de disselbak of gasflesopslag open te laten zodat de Beheerder te allen tijde een controle hierop kan uitvoeren. Indien een gasfles wordt aangetroffen of de controle niet uitgevoerd kan worden omdat disselbak of gasflesopslag niet toegankelijk zijn, kan de Beheerder besluiten het Stallingsobject niet in de Stallingsruimte te plaatsen en verblijft het Stallingsobject voor risico van de Klant op het buitenterrein, totdat de Klant toegang heeft verschaft tot de disselbak en gasflesopslag.

De Klant is verplicht om op een ongemotoriseerd Stallingsobject een disselslot aan te brengen. Voor het aanpikken moet de dissel van het Stallingsobject vrij toegankelijk blijven voor een pin ten behoeve van het verplaatsen. Een slot met kogel of dichte bak zijn dus niet toegestaan.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu’s van het Stallingsobject zich bevinden.

De Klant is het niet toegestaan om in de Stallingsruimte of op de locatie van de Stallinghouder onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten.

Artikel 7. Toegang

De openingstijden en toegang tot de Reguliere Stalling en Camperplaatsen alsmede het omliggende buitenterrein verschillen per locatie en kunnen worden ingezien via het Stallingsplatform van Stalling31.

Indien voor het verkrijgen van toegang een sleutel, toegangspas of afstandsbediening nodig is, is de Klant daarvoor een borg verschuldigd. De borg dient onverwijld door de Klant te worden voldaan. De sleutel, toegangspas of afstandsbediening blijven eigendom van de Stallinghouder.

Op het moment dat de Stallingsovereenkomst eindigt, dient de Klant de sleutel, toegangspas of afstandsbediening bij de Beheerder van de Stallingslocatie af te geven en ontvangt de Klant zijn borg retour, mits deze in goede, werkende staat verkeert.

Wanneer de Klant de sleutel, toegangspas of afstandsbediening verliest of wanneer deze door toedoen van de Klant stuk gaat, dient de Klant dit onmiddellijk te melden bij de klantenservice van Stalling31, dit kan telefonisch, via e-mail of via het Mijn Stalling31 Account. De Klant ontvangt vervolgens een nieuwe sleutel, toegangspas of afstandsbediening van de Stallinghouder. De Klant is daarvoor opnieuw borg verschuldigd.

Artikel 8. Aanvullende diensten

Stallinghouder zal aanvullende diensten met betrekking tot het Stallingsobject leveren, voor zover dit uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Aanvullende diensten kunnen via het Stallingsplatform of via de klantenservice van Stalling31 bij de Stallinghouder of een derde worden afgenomen.

Artikel 9. Duur Stallingsovereenkomst, opzegging en annulering

De Stallingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar en wordt daarna stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, waarbij beide Partijen de Stallingsovereenkomst kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Opzegging van de Stallingsovereenkomst geschiedt schriftelijk ([email protected]) of via het Mijn Stalling31 Account tegen het einde van de overeengekomen duur en met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. De Klant ontvangt na opzegging een bevestiging hiervan per e-mail. De Stallingsovereenkomst kan niet mondeling of telefonisch worden opgezegd.

Tussentijdse beëindiging van de Stallingsovereenkomst gedurende het eerste jaar is niet mogelijk, behoudens eventueel schriftelijk overeengekomen afwijkingen waaronder artikel 14 lid 2 van deze voorwaarden (opzeggen indien samenwerkingsovereenkomst tussen Stalling31 en de Stallinghouder eindigt).

Na afloop van de Stallingsovereenkomst is de Klant verplicht het Stallingsobject onverwijld te komen ophalen bij de Stallinghouder. Indien het Stallingsobject niet is opgehaald op de einddatum van de Stallingsovereenkomst, is de Stallinghouder gerechtigd om de gebruikelijke Stallingsprijs naar rato alsmede eventueel aanvullend gemaakte kosten aan de Klant in rekening te brengen.

De Stallinghouder behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van zijn retentierecht, indien en voor zover de Klant de verschuldigde Stallingsprijs niet of niet geheel heeft voldaan. De Stallinghouder zal het Stallingsobject derhalve niet eerder aan de Klant teruggeven voordat de Klant alle verschuldigde bedragen aan de Stallinghouder heeft voldaan.

Artikel 10. Pakket- en tariefwijzigingen

De Stallinghouder heeft het recht om: de inhoud, samenstelling en omvang van de door Stallinghouder aangeboden Stallingspakketten te wijzigen, om te zetten of om Stallingspakketten op te heffen. Indien de Klant hierdoor in een nadeligere positie komt te verkeren, heeft het de Klant het recht om de Stallingsovereenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen verandering in werking treedt; de Stallingsprijs jaarlijks te indexeren op basis van het CBS indexcijfer (Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100); tarieven van Stallingspakketten of losse diensten te verhogen, bijvoorbeeld in geval van wettelijke prijsverhogingen of wanneer de Stallinghouder dit redelijkerwijs noodzakelijk acht in verhouding tot de door Stallinghouder geleverde diensten. Indien de prijzen binnen 3 maanden na het sluiten van de Stallingsovereenkomst worden verhoogd, heeft de Klant het recht de Stallingsovereenkomst met Stallinghouder op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen verhoging in werking treedt.

Artikel 11. Prijs en betaling

De Stallingsprijs dient door de Klant jaarlijks voor een geheel jaar bij vooruitbetaling betaald te worden. De overeengekomen bedragen zijn opeisbaar na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn en worden gefactureerd in de eerste week na de ingangsdatum van het stallingsjaar en worden geïnd per automatische incasso. Alle op het Stallingsplatform genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%). Facturatie en inning geschiedt door Stalling31 ten behoeve van de Stallinghouder.

De Klant dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening teneinde de automatische incasso plaats te kunnen laten vinden. Indien het bedrag om wat voor reden ook niet kon worden afgeschreven of door de Klant wordt gestorneerd, zal Stalling31 de Klant een ingebrekestelling sturen en daarbij aan de Klant een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke worden gemaakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Indien de Stallingsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt en door de Klant wordt opgezegd, worden reeds betaalde bedragen voor het lopende jaar naar rato gerestitueerd.

De Klant is gehouden om tijdig de verschuldigde Stallingsprijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen ook al wordt van de Stallingsruimte geen gebruik gemaakt.

Indien de Klant ondanks aanmaning niet voldoet aan haar (betalings)verplichtingen of indien Klant na beëindiging van de Stallingsovereenkomst het Stallingsobject niet onverwijld komt ophalen, heeft Stallinghouder het recht – nadat Stallinghouder de Klant hierover schriftelijk heeft geïnformeerd – het Stallingsobject voor rekening en risico van Klant uit de Stallingsruimte te halen en buiten de locatie, dat wil zeggen buiten het eigen terrein van de Stallinghouder, bijvoorbeeld op de openbare weg, te plaatsen en eventuele daaraan verbonden kosten in rekening te brengen. Het risico met betrekking tot eventuele schade, diefstal of verlies komt voor rekening van de Klant vanaf het moment dat de Stallingsovereenkomst is geëindigd.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging

Indien de Stallinghouder gedurende de looptijd van de Stallingsovereenkomst redelijkerwijs niet (langer) een plaats in de Stallingsruimte of een vervangende plaats kan aanbieden aan de Klant, heeft de Stallinghouder het recht de Stallingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder hiermee tot enige schadevergoeding jegens de Klant te zijn gehouden. Indien hiervan sprake is, zal de Stallinghouder reeds betaalde bedragen naar rato aan de Klant restitueren.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject, tenzij de Klant aantoont dat dit direct veroorzaakt is doordat Stallinghouder toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Stallingsobject tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand, overstromingen, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid. Stallingsobjecten worden door de Stallinghouder niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies. De Stallinghouder is niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen die de Klant ondervindt, indien de Klant zijn verzekering aanspreekt, waaronder eventuele premiewijziging, wijziging in de polisvoorwaarden of verlies van schadevrije jaren.

Stallinghouder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade waartegen de Klant zich ingevolge lid 2 van dit artikel had kunnen en moeten verzekeren, waaronder schade als gevolg van: brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag; diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding; overstroming, vloedgolf, onderwaterzetting, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving; vallend glas (glasvalschade), bijvoorbeeld door sneeuwophoping of hagel; storm (windkracht 7 of meer), alsmede schade door voorwerpen die tijdens of door de storm op het Stallingsobject vallen en schade door voorwerpen die rondvliegen tijdens de storm; ruitbreuk of barsten in ramen van het Stallingsobject zelf.

Voorts is Stallinghouder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uit artikelen 6, 17 en 18 van deze algemene voorwaarden alsmede de op de locatie van de Stallinghouder kenbaar gemaakte huisregels voor de Klant voortvloeiende verplichtingen, voor zover Klant heeft nagelaten deze na te komen. Als eigenaar van het Stallingsobject is de Klant verantwoordelijk voor schade aan de Stallingsruimte en eigendommen van Stallinghouder, alsmede eigendommen van derden veroorzaakt door gebreken aan het Stallingsobject zoals olie-, koelvloeistof- en benzine-lekken.

Stallinghouder is evenmin aansprakelijk voor schade aan Stallingsobjecten die voortvloeit uit normale slijtage, ouderdom, ongedierte of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals vocht en schimmel, roest en rotting.

De Stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend derving van vakantiegenot. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen die voor Klant voortvloeien uit de Stallingsovereenkomst en vrijwaart de Stallinghouder tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de Stallingsovereenkomst.

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Stallinghouder, is de aansprakelijkheid van de Stallinghouder te allen tijde beperkt tot nakoming van haar verplichtingen uit de Stallingsovereenkomst en tot maximaal het bedrag dat Klant uit hoofde van de Stallingsovereenkomst in een jaar verschuldigd is. Een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid is redelijk gezien de geringe huurprijs voor het stalling van het Stallingsobject ten opzichte van de mogelijke waarde van het gestalde object.

Artikel 14. Relatie met Stalling31

Ten aanzien van de tussen Partijen gesloten Stallingsovereenkomst, heeft Stalling31 slechts een faciliterende functie. Stalling31 is geen contractspartij bij enige overeenkomst tussen Klant en Stallinghouder. Ondanks de omstandigheid dat de Stallingsovereenkomst tussen Partijen via het Stallingsplatform van Stalling31 wordt aangegaan, Stalling31 de verschuldigde bedragen factureert en incasseert en andere ondersteunende diensten verleent, zoals klantenservice, is Stalling31 nimmer aansprakelijk voor enige verplichting en/of schade voortvloeiende uit een Stallingsovereenkomst.

Wanneer de samenwerking tussen Stalling31 en een Stallinghouder door Stalling31 of Stallinghouder is opgezegd, heeft iedere Klant het recht de Stallingsovereenkomst met de betreffende Stallinghouder, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, te beëindigen vanaf het moment dat de tussen Stalling31 en de Stallinghouder overeengekomen of geldende opzegtermijn ingaat. De opzegmogelijkheid geldt in afwijking van artikel 9 lid 3 eveneens voor overeenkomsten voor bepaalde duur waarvan het eerste jaar nog niet is verstreken.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

Stallinghouder behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op het moment dat 30 dagen zijn verstreken na de schriftelijke kennisgeving van de wijziging aan de Klant. Indien de Klant door de wijziging in een nadeliger positie komt te verkeren, heeft de Klant het recht de Stallingsovereenkomst met de Stallinghouder op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze overeenkomst en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Partijen trachten geschillen voor zover mogelijk in goed overleg op te lossen. Geschillen ter zake van de onderhavige overeenkomst of de uitvoering daarvan, welke niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats waar de Klant ressorteert.

HOOFDSTUK 2. REGULIERE STALLING

De in dit hoofdstuk “Reguliere Stalling” opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien de Klant gebruikt maakt van Reguliere Stalling bij de Stallinghouder.

Artikel 17. Brengen, halen en bezoeken

De Klant verschaft zichzelf nimmer toegang tot de Stallingsruimte, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Beheerder.

Het transport van het Stallingsobject van buiten naar binnen de Stallingsruimte en van binnen de Stallingsruimte naar buiten, wordt uitsluitend door de Beheerder verricht. Het is de Klant niet toegestaan om het Stallingsobject zelf uit de Stallingsruimte te halen dan wel in de Stallingsruimte te plaatsen.

De Klant kan via het Stallingsplatform aan de Stallinghouder kenbaar maken wanneer hij het Stallingsobject wenst te brengen of op te komen halen of te komen bezoeken.

Het halen, brengen en bezoeken van het Stallingsobject dient door Klant te worden aangekondigd (geregistreerd) via het Stallingsplatform. Halen, brengen en bezoeken kan alleen binnen de daarvoor door Stallinghouder ingestelde openingstijden en conform de in het Stallingspakket gestelde voorwaarden.

In geval van een gemotoriseerd Stallingsobject dient Klant een reservesleutel op de locatie achter te laten.

Artikel 18. Schade aan Stallingsobject

De schade inventarisatie door de Beheerder geschiedt tijdens het inchecken van het Stallingsobject door de Beheerder. Hierbij worden aanwezige schades door de Beheerder geregistreerd. Zodra de Beheerder het Stallingsobject op schades heeft gecontroleerd, ontvangt de Klant via het Stallingsplatform een overzicht bij het inchecken geconstateerde schades. Vervolgens heeft de Klant 24 uur de tijd om bezwaar te maken tegen de geconstateerde schades. Maakt de Klant binnen deze termijn geen bezwaar, dan worden de geconstateerde schades geacht aanwezig te zijn geweest bij het achterlaten van het Stallingobject bij de Stallinghouder en vervalt daarmee ieder recht op schadevergoeding van de Klant jegens de Stallinghouder ter zake. Het risico ten aanzien van schades aan het Stallingsobject ligt bij de Klant tot aan het moment dat de schade inventarisatie heeft plaatsgevonden.

Stallinghouder is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het Stallingsobject voor zover Klant kan aantonen dat de schade door Stallinghouder is veroorzaakt en is beperkt tot transportschade, dat wil zeggen: schade die aan het Stallingsobject is ontstaan tijdens het verplaatsen van het Stallingsobject door de Beheerder. Overige schade, waarvan het aannemelijk is dat deze niet door het verplaatsen is veroorzaakt, kan niet op de Stallinghouder worden verhaald. Indien sprake is van transportschade, dan zal de Klant daarvoor zijn eigen verzekering ten aanzien van het Stallingsobject aanspreken en is de Stallinghouder slechts verplicht het eigen risico tot een maximum van € 500,- aan de Klant te vergoeden. Voordat de Stallinghouder tot uitkering overgaat, dient de Klant bewijs van het eigen risico aan te leveren.

Indien de Klant in geval van transportschade – in afwijking van lid 2 – zijn verzekering niet aan kan of wil spreken, is de Stallinghouder slechts gehouden om de kosten voor herstel te vergoeden tot een maximum van € 500,-. Eventueel door de Klant gemaakte herstelkosten worden slechts uitgekeerd, nadat de Klant een daartoe strekkende offerte of pro-forma factuur aan de Stallinghouder heeft overlegd. Bij twijfel kan de Stallinghouder een schade-expert inschakelen om de omvang van de schade en de kosten voor herstel vast te stellen.

Klant is zelf verantwoordelijk voor het constateren en melden van schades bij het ophalen. Bij het ophalen van het Stallingsobject dient Klant eventuele schade, die is ontstaan gedurende de periode dat het Stallingsobject in de Stallingsruimte heeft gestaan, vóór het verlaten van het terrein van de Stallinghouder bij de klantenservice van Stalling31 te melden. Nadat de Klant daarvan melding heeft gemaakt, dient de Klant een online schadeformulier in te vullen en daarbij foto’s van de schade toe te voegen en online te verzenden naar de klantenservice van Stalling31. Indien de Klant het terrein van de Stallinghouder verlaat voordat eventuele schades op voormelde wijze zijn gemeld, vervalt ieder recht van Klant op schadevergoeding.

Na ontvangst van het online schadeformulier zal Stalling31 in overleg treden met de Stallinghouder en de schadeafwikkeling coördineren. Stalling31 speelt daarbij slechts een bemiddelende rol. Stalling31 is nimmer aansprakelijk voor of vergoeding van enige schade aan het Stallingsobject. Mochten Partijen – ondanks de inspanningen van Stalling31 – niet tot een vergelijk met elkaar komen, dan zullen zij zich voor de schadeafwikkeling moeten wenden tot de bevoegde rechter.

Wanneer de Klant het Stallingsobject op het terrein van Stallinghouder achterlaat, zodat het in de Stallingsruimte kan worden geplaatst, maar voordat inventarisatie van schade heeft plaatsgevonden, verblijft het Stallingsobject voor eigen risico van de Klant op het terrein van de Stallinghouder tot het moment dat de Beheerder het Stallingsobject op schades heeft gecontroleerd en overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel in bewaring heeft genomen door het Stallingsobject in de Stallingsruimte te plaatsen.

HOOFDSTUK 3. CAMPERPLAATSEN

De in dit hoofdstuk “Camperplaatsen” opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien de Klant gebruikt maakt van een Camperplaats bij de Stallinghouder.

Artikel 19. Camperplaatsen

In geval van een Camperplaats mag de Klant tegen betaling gebruik kan maken van een vak (afgebakend deel) in de Stallingsruimte of op het terrein van de Stallinghouder voor het stallen van een Stallingsobject.

De Camperplaatsen zijn uitsluitend bedoeld voor het stallen van een camper, caravan, auto of ander recreatievoertuig of -vaartuig. Het opslaan of stallen van voer- en vaartuigen of zaken die niet onder deze omschrijving vallen, is niet toegestaan.

Artikel 20. Gebruik van het Stallingsplatform

Net zoals bij de Reguliere Stalling kan de Klant gebruik maken van het Stallingsplatform. De Klant hoeft bij het gebruik van de Camperplaats het wegbrengen, ophalen en bezoeken van zijn Stallingsobject echter niet te registreren via het Stallingsplatform. De Klant kan tijdens de openingstijden van de locatie zijn Stallingsobject komen ophalen, bezoeken of wegbrengen. De Klant kan welgebruik maken van het Stallingsplatform voor het inzien van facturen, het inzien, wijzigen en aanvullen van zijn profiel en voor de communicatie met Stalling31.

Artikel 21. Schade

De Klant is verantwoordelijk voor alle door de Klant veroorzaakte schade bij het verplaatsen van zijn Stallingsobject op het terrein van de Stallinghouder, waaronder schade aan eigendommen van de Stallinghouder alsmede aan door derden gestalde Stallingsobjecten.

De Klant is verplicht om alle door de Klant veroorzaakte schade aan de Stallinghouder en/of derden te vergoeden. De Klant vrijwaart de Stallinghouder voor alle aanspraken van derden ter zake.

Inhoud voorwaarden

Download Algemene stallingsvoorwaarden

Stel een vraag over de vacature

Contactformulier algemeen
  • Onderwerp
  • Bericht
  • Persoonlijke gegevens

Contactformulier


Op onze Klantenservice pagina; MijnStalling31 Account vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je persoonlijke account.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Op onze Klantenservice pagina; Kosten & Facturatie vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je contract of factuur.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Op onze Klantenservice pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen en bieden we informatie over het stallen van je object, je persoonlijke MijnStalling31 account en nog veel meer.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Een ophaal- breng- of bezoekafspraak plan je gemakkelijk op je persoonlijke MijnStalling31 account.
Klik vervolgens op het gewenste type afspraak en datum om deze in te plannen.
Lees hier meer over het inplannen van een afspraak.


Contracten aanmaken doe je gemakkelijk via onze website. Ga naar de gewenste stallingslocatie en druk op de knop: Verder naar reserveren
Kun je geen prijzen zien omdat de locatie vol is?

Lees hier meer over het bekijken van de prijzen van een volle locatie


Persoonlijke gegevens


Op werkdagen wordt je binnen 24 uur door onze klantenservice teruggebeld.