Stalling31
Bestaande klant? Log dan in op: Mijn Stalling31

Algemene voorwaarden \ Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum voorwaarden: 01-06-2018

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Stallingsplatform en aanvullende diensten die door Stalling31 worden geleverd, welke kan worden gedownload in de meeste appstores. Stalling31 behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing zijn telkens de voorwaarden zoals deze luiden op het moment van het gebruik. Stalling31 raadt haar Gebruikers aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig te raadplegen.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Stalling31: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stalling 31 I B.V., gevestigd aan ’t Zand 25, 4254 XP Sleeuwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55646034. Stalling31 is eigenaar en exploitant van het Stallingsplatform.
2. Stallingsplatform: het door Stalling31 aangeboden online platform, welke bestaat uit de Website inclusief achterliggende systemen alsmede de Stallingsapp. Het platform kan worden bereikt en gebruikt via de Website of als native app, bijvoorbeeld via mobiele apparatuur.
3. Gebruiker: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van de Diensten van Stalling31.
4. Diensten: het geheel aan diensten zoals deze door Stalling31 worden aangeboden, waaronder doch niet uitsluitend het Stallingsplatform, de klantenservice en de achterliggende systemen.
5. Stallinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig en voor eigen rekening en risico Stallingsobjecten van Gebruikers in bewaring neemt en die op het Stallingsplatform aanbiedt om een Stallingsobject in stalling te nemen.
6. Stallingsobject: de door de Gebruiker als eigenaar ter stalling aangeboden zaak, zoals een caravan, camper, boot, vouwwagen, auto, oldtimer of aanhanger.
7. Stallingsplaats: de ruimte die benodigd is om het Stallingsobject te kunnen stallen.
8. Reservering: de via het Stallingsplatform tussen een Gebruiker en een Stallinghouder gemaakte afspraak op basis waarvan de Stallinghouder, tegen betaling door de Gebruiker, een Stallingsobject in stalling zal nemen.
9. Administratie-service-fee: een jaarlijks door de Gebruiker aan Stalling31 verschuldigde vergoeding met betrekking tot het gebruik van de Diensten.
10. Ingangsdatum: de datum waarop het Stallingsobject voor het eerst door de Stallinghouder in stalling zal worden genomen en waarop de Stallingsovereenkomst aanvangt.
11. Stallingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en een Stallinghouder op basis waarvan de Stallinghouder, tegen betaling door de Gebruiker, een Stallingsobject in bewaarneming zal nemen.
12. Stallingsapp: de door Stalling31 ontwikkelde en geëxploiteerde applicatie (native app) welke kan worden gedownload in diverse app stores en welke op mobiele apparaten kan worden gebruikt.
13. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via het Stallingsplatform na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.
14. Gebruik(en): onder “gebruiken” valt in deze algemene voorwaarden ieder gebruik van het Stallingsplatform daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen.
15. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
16. Website: de website van Stalling31, te bereiken via: www.stalling31.nl.

Artikel 2. Doel en werking van het Stallingsplatform

1. Het Stallingsplatform biedt aan Gebruikers de mogelijkheid om een Stallinghouder voor hun Stallingsobject te vinden en online een Stallingsplaats bij een van de aangesloten Stallinghouders te reserveren. Daarnaast biedt het Stallingsplatform functionaliteiten om het wegbrengen, ophalen en bezoeken van het Stallingsobject in te plannen, schades te registreren en aanvullende diensten van Stallinghouders of Stalling31 af te nemen.
2. Bij het plaatsen van een Reservering, maakt de Gebruiker tevens een Account aan. Daartoe wordt de Gebruiker tijdens het reserveringsproces om een aantal (persoons)gegevens gevraagd, waaronder voor- en achternaam, geboortedatum, adres, IBAN, e-mailadres en telefoonnummer.
3. Door de Gebruiker op het Stallingsplatform opgegeven (persoons)gegevens dienen juist en volledig te zijn. Om ervoor te zorgen dat communicatie de Gebruiker bereikt en dat verschuldigde bedragen tijdig kunnen worden afgeschreven.

Artikel 3. Reservering

1. Zodra de Gebruiker een Reservering op het Stallingsplatform heeft geplaatst, zal de Stallinghouder de Reservering goedkeuren of afkeuren. Het bericht van goedkeuring of afkeuring zal door Stalling31 aan de Gebruiker via e-mail worden bevestigd.
2. Wanneer de Gebruiker een Reservering plaatst en alle stappen van het online reserveringsformulier met succes heeft doorlopen en de Reservering door de Stallinghouder is goedgekeurd, komt tussen de Gebruiker en de Stallinghouder een Stallingsovereenkomst met betrekking tot de in bewaarneming van het Stallingsobject tot stand. Stalling31 maakt geen onderdeel uit van de Stallingsovereenkomst die tussen een Stallinghouder en de Gebruiker tot stand komt.
3. Voorts komt bij het plaatsen van een Reservering een gebruiksovereenkomst tussen de Gebruiker en Stalling31 tot stand op basis waarvan de Gebruiker doorlopend gebruik kan maken van de Diensten van Stalling31 tegen betaling van de Administratie-service-fee. Deze gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en eindigt met het eindigen van de Stallingsovereenkomst tussen de Gebruiker en de Stallinghouder.

Artikel 4. Facturatie en betaling ten behoeve van de Stallingsovereenkomst

1. Door de Gebruiker aan de Stallinghouder verschuldigde bedragen worden jaarlijks voor een geheel jaar bij vooruitbetaling door Stalling31 gefactureerd en geïncasseerd. Het verschuldigde bedrag wordt in de eerste week na de Ingangsdatum door middel van automatische incasso van de opgegeven bank- of girorekening van de Gebruiker afgeschreven.
2. De Bewaargever dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening teneinde de automatische incasso plaats te kunnen laten vinden. Indien het bedrag om wat voor reden ook niet kon worden afgeschreven of door de Gebruiker wordt gestorneerd, zal Stalling31 de Gebruiker een ingebrekestelling sturen en daarbij aan de Gebruiker een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
3. Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke worden gemaakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Gebruiker. In dat geval is de Gebruiker een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
4. Stalling31 verricht de facturering en incasso voor de Stallinghouder en zal de door Gebruiker betaalde bedragen onder inhouding van de Administratie-service-fee aan de betreffende Stallinghouder voldoen.

Artikel 5. Administratie-service-fee

1. De Gebruiker is een Administratie-service-fee aan Stalling31 verschuldigd ter zake het gebruik van het Stallingsplatform en de door Stalling31 geleverde Diensten, waaronder de klantenservice, het verrichten van de facturatie, de registratie en bemiddeling van schades en het aangeven dat Gebruiker het Stallingsobject wil brengen, halen of bezoeken.
2. De gebruiksovereenkomst op basis waarvan de Gebruiker de Administratie-service-fee verschuldigd is en op welke gebruiksovereenkomst deze algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
3. Wanneer de Gebruiker de Stallingsovereenkomst met de Stallinghouder opzegt, eindigt ook de verplichting tot het betalen van de verschuldigde Administratie-service-fee. In dat geval vindt geen gehele of gedeeltelijk restitutie van de Administratie-service-fee plaats, behoudens voor zover Stalling31 hiertoe op basis van een dwingend rechtelijke wetsbepaling is gehouden.
4. Deze Administratie-service-fee is de Gebruiker jaarlijks aan Stalling31 verschuldigd en zal per jaar vooraf, tegelijkertijd met het aan de Stallinghouder verschuldigde bedrag, worden gefactureerd en afgeschreven door middel van automatische incasso. De termijn van 1 jaar gaat in op de Ingangsdatum.
5. Stalling31 behoudt zich het recht voor om de Administratie-service-fee jaarlijks te indexeren. Indien de prijzen binnen 3 maanden na het sluiten van de Stallingsovereenkomst worden verhoogd, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen verhoging in werking treedt.

Artikel 6. Bedenktijd

Vanaf het moment dat de overeenkomst tussen Stalling31 en de Gebruiker op afstand tot stand is gekomen, heeft de Gebruiker een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De Gebruiker kan hiervoor gebruikmaken van het online ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de Gebruiker is hiertoe niet verplicht. Indien Gebruiker Stalling31 heeft verzocht met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de Gebruiker herroept de overeenkomst binnen de bedenktijd, zal Stalling31 de in redelijkheid over deze periode gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Stalling31 stelt zich het adequaat functioneren van het Stallingsplatform, klantenservice en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Stalling31 staat er echter niet voor in dat de Diensten altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. Stalling31 wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. Stalling31 is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van de Diensten in de weg staan, ook is Stalling31 in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding of restitutie.
2. Stalling31 neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van de Diensten zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens en het versturen van (persoons)gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Stalling31 aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging de Diensten of door Stalling31 opgeslagen (persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige, verwijtbare fout van Stalling31. De Gebruiker vrijwaart Stalling31 voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de Diensten of door Stalling31 opgeslagen (persoons)gegevens.
3. Stalling31 zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit:
a. het gebruik van de Diensten;
b. het niet of niet-volledig nakomen door een Stallinghouder van een tussen de Gebruiker en de Stallinghouder via het Stallingsplatform tot stand gekomen overeenkomst;
c. softwarefouten in het Stallingsplatform;
d. tijdelijke ontoegankelijkheid van het Stallingsplatform;
e. onderhoud en calamiteiten;
f. onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van het Stallingsplatform;
g. de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op het Stallingsplatform vermelde inhoud;
h. ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van het Stallingsplatform of (persoons)gegevens van de Gebruiker door derden;
i. het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de Gebruiker;
j. gevolgschade, letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. In het communicatieverkeer tussen de Gebruiker en Stalling31 of de Gebruiker en een Stallinghouder is Stalling31 op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van het Stallingsplatform.
5. Stalling31 maakt in geen geval onderdeel uit van een tussen de Gebruiker en een Stallinghouder tot stand gekomen overeenkomst. Stalling31 brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (bemiddelaar). Daarnaast verzorgt Stalling31 de facturatie, incasseert zij de verschuldigde bedragen en biedt zij een centrale klantenservice aan namens de Stallinghouders. Derhalve aanvaardt Stalling31 geen aansprakelijkheid voor:
a. schade aan of diefstal van een Stallingsobject tijdens de looptijd van de Stallingsovereenkomst;
b. schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een door tussenkomst van het Stallingsplatform tot stand gekomen Stallingsovereenkomst of het niet, niet-juist, niet-tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan.

Artikel 8. Wijzigingen en onderhoud

1. De Diensten van Stalling31 worden aangeboden “as is”. Stalling31 is op geen enkele wijze verplicht om wijzigingen of verbeteringen in de Diensten aan te brengen. Stalling31 garandeert niet dat de Diensten ononderbroken zullen functioneren, vrij zijn van fouten of dat fouten in de Diensten kunnen of zullen worden hersteld.
2. Het is Stalling31 toegestaan de Diensten op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Stalling31 dit nodig acht. Stalling31 heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig.
3. Het staat Stalling31 vrij het Stallingsplatform of een gedeelte daarvan te verwijderen, af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen, dan wel haar het Stallingsplatform en de achterliggende systemen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarmee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de Gebruiker gehouden te zijn. Stalling31 is niet verplicht de Gebruiker van te voren over het buiten gebruik stellen van (een gedeelte van) het Stallingsplatform op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens

Door Stalling31 via het Stallingsplatform verzamelde (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden door Stalling31 gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker in kaart te brengen en teneinde Stalling31 in staat te stellen het Stallingsplatform verder te optimaliseren. Stalling31 gebruikt de verzamelde gegevens voorts slechts op de wijze zoals omschreven in de privacyverklaring zoals deze door Stalling31 op haar website staat gepubliceerd.

Artikel 10. Links naar andere websites

Het Stallingsplatform bevat mogelijk links naar websites van derden. Stalling31 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Stalling31 houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

De inhoud van het Stallingsplatform is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stalling31 worden opgeslagen (met uitzondering van de inhoud die benodigd is om het Stallingsplatform te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.

Artikel 12. Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Stalling31 voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (waaronder in ieder geval Gebruiker en overige bezoekers), die in verband met het gebruik van het Stallingsplatform schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien Stalling31 uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Stalling31 zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Gebruiker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Stalling31, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stalling31 en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 13. Klachten

1. Stalling31 faciliteert de klantenservice ten behoeve van de Stallinghouders. Vragen en klachten over de diensten van Stalling31, de werking van het Stallingsplatform of de uitvoering van de Stallingsovereenkomst door de Stallinghouder kunnen schriftelijk via het online op het Stallingsplatform ter beschikking gestelde contactformulier aan Stalling31 kenbaar worden gemaakt of telefonisch op werkdagen tijdens kantooruren (van 8:30 tot 17:00u) op telefoonnummer: 088-0313131 (lokaal tarief).
2. Buiten kantooruren wordt de Gebruiker doorgeschakeld met de telefoondienst van Stalling31. Deze telefoondienst kan de Gebruiker helpen met dringende gevallen en vragen.
3. Indien de Gebruiker een terugbelverzoek doorgeeft, dan zal de klantenservice van Stalling31 de Gebruiker op de eerstvolgende werkdag contact met de Gebruiker opnemen.
4. Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan Stalling31 te worden gemeld.
5. Stalling31 spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden en binnen 30 dagen naar bevrediging af te handelen.
6. Indien Gebruikers een klacht hebben over de uitvoering van een Stallingsovereenkomst, dan kunnen zij daarover contact met Stalling31 opnemen. Stalling31 zal in dat geval een bemiddelende rol spelen bij het vinden van een oplossing voor het gerezen geschil tussen de Gebruiker en de Stallinghouder. Stalling31 zal daarbij slechts een adviserende/bemiddelende rol spelen, maar echter in geen geval een bindende uitspraak doen.
7. Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door Stalling31 in behandeling genomen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op het gebruik van het Stallingsplatform alsmede op iedere door Stalling31 gesloten en te sluiten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Inhoud voorwaarden

Download Gebruikersvoorwaarden

Stel een vraag over de vacature

Contactformulier algemeen
  • Onderwerp
  • Bericht
  • Persoonlijke gegevens

Contactformulier


Op onze Klantenservice pagina; MijnStalling31 Account vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je persoonlijke account.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Op onze Klantenservice pagina; Kosten & Facturatie vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je contract of factuur.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Op onze Klantenservice pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen en bieden we informatie over het stallen van je object, je persoonlijke MijnStalling31 account en nog veel meer.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Een ophaal- breng- of bezoekafspraak plan je gemakkelijk op je persoonlijke MijnStalling31 account.
Klik vervolgens op het gewenste type afspraak en datum om deze in te plannen.
Lees hier meer over het inplannen van een afspraak.


Contracten aanmaken doe je gemakkelijk via onze website. Ga naar de gewenste stallingslocatie en druk op de knop: Verder naar reserveren
Kun je geen prijzen zien omdat de locatie vol is?

Lees hier meer over het bekijken van de prijzen van een volle locatie


Persoonlijke gegevens


Op werkdagen wordt je binnen 24 uur door onze klantenservice teruggebeld.