Stalling31
Bestaande klant? Log dan in op: Mijn Stalling31

Algemene voorwaarden Stalling31
Van toepassing op de locaties: Zuidoostbeemster, Heerhugowaard en Alphen a/d Rijn.

Download hier de Algemene voorwaarden (pdf)

Artikel 0 Algemene voorwaarden
De hierna opgenomen algemene voorwaarden zijn opgesteld door Stalling31 I B.V., een overkoepelende organisatie ter bevordering van de stallingservice en professionalisering van het stallingproces en ter ondersteuning van de aangesloten stallinghouders in Nederland. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle stallingovereenkomsten die door bemiddeling van Stalling 31 tot stand zijn gekomen.

Artikel 1 Stallingovereenkomst
De stallingovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar en wordt daarna verlengd voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 2 Stallingprijs
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%).
De stallingprijs is door de bewaargever per stallingperiode bij vooruitbetaling verschuldigd.
De genoemde prijzen worden gefactureerd in de eerste week na de aanvangsdatum van het stallingjaar en worden geïnd per automatische incasso.
De stallinghouder behoudt zich het recht om de stallingprijs jaarlijks te indexeren.

Artikel 3 Bewaring
Bewaargever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst het stallingobject te allen tijde terugnemen van de stallinghouder. De stallinghouder heeft ten alle tijde het recht om gebruik te maken van zijn retentierecht indien en voor zover de bewaargever de verschuldigde stallingkosten niet of niet geheel heeft voldaan.
Indien de stallingovereenkomst tussentijds eindigt wegens een verzoek van de bewaargever tot teruggave van het stallingobject, is de laatste niettemin de volledige stallingprijs en eventuele extra kosten voor verplaatsing en andere werkzaamheden verschuldigd.
Bewaargever stemt, in voorkomende gevallen, ermee in dat de stallinglocatie wordt gewijzigd, mits de nieuwe locatie zich op aanvaardbare afstand van de bestaande locatie bevindt.

Artikel 4 Verplichtingen stallinghouder
De stallinghouder:
neemt het stallingobject op afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het object op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de bewaargever;
neemt de zorg van een goed stallinghouder bij bewaring van het stallingobject in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan het stallingobject en toebehoren;
gebruikt het stallingobject niet en geeft het stallingobject niet bij derden in bewaring of in gebruik.

Artikel 5 Verplichtingen bewaargever
De bewaargever:
dient het overeengekomen stallingbedrag vooraf te betalen door middel van automatische incasso. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt en tijdig wordt opgezegd, wordt het stallingbedrag naar rato geretourneerd.
mag nimmer zelf zijn eigendom van de stallingplaats halen dan wel naar de stallingplaats terugbrengen;
verschaft zichzelf nimmer toegang tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de stallinghouder;
is verplicht om tijdens de stalling op een niet-gemotoriseerd object een disselslot aan te brengen;
is verplicht om het object bij stalling in te laten nemen door de beheerder, de ontvangstbon in te vullen, te ondertekenen en de aanwijzingen van de beheerder strikt op te volgen;
is het niet toegestaan om op de stallingplaats onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten;
voldoet tijdig de verschuldigde stallingprijs en eventuele bijkomende kosten ook al wordt van de stallingplaats geen gebruik gemaakt;
dient zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen casco schade en eventuele andere schade aan het object.

Artikel 6 Annulering na reservering en opzegging stallingovereenkomst
Tot één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de bewaargever het recht om zonder kosten te annuleren; hierna is bewaargever het volledige bedrag verschuldigd.
Opzegging van de stallingovereenkomst dient schriftelijk, dan wel online via de website te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De bewaargever ontvangt na opzegging een bevestiging hiervan per mail.
Indien het stallingobject niet is opgehaald op de einddatum van het jaarcontract, dan gaat de bewaargever daarmee een nieuw stallingjaar aan.

Artikel 7 Tekortkomingen
Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
Indien de stallinghouder gedurende de looptijd van de stallingovereenkomst niet of niet langer een stallingplaats of een vervangende stallingplaats kan aanbieden aan de bewaargever, om wat voor reden dan ook, heeft de stallinghouder het recht de stallingovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien hiervan sprake is, zal de stallinghouder de dan nog resterende stallingprijs aan de bewaargever restitueren.

Artikel 8 Vrijwaring
Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het stallingobject, inventaris en toebehoren, treedt de stallinghouder in overleg met de bewaargever, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.
De bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu’s van het stallingobject zich bevinden alsmede voor het onderhoud daarvan gedurende de stallingperiode. De bewaargever verleent de stallinghouder hiervoor vrijwaring.
De aansprakelijkheid van de stallinghouder is ten allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zijn aansprakelijkheidsverzekering per schade veroorzakende gebeurtenis dekking verleent.
De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of derving van vakantiegenot.
De bewaargever is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van dit contract en vrijwaart de stallinghouder tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden, direct of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst.


Voor de Algemene voorwaarden voor de overige locaties van Stalling31   kijkt u hier.


Download hier de Algemene voorwaarden (pdf)

Wilt u weten hoe wij te werk gaan als u bij Stalling31 stalt? kijk op:  klantenservice om u weg te wijzen op het moment dat u bij ons gaat stallen.

  • Onderwerp
  • Bericht
  • Persoonlijke gegevens

Contactformulier


Op onze Klantenservice pagina; MijnStalling31 Account vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je persoonlijke account.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Op onze Klantenservice pagina; Kosten & Facturatie vind je antwoorden op veelgestelden vragen over je contract of factuur.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Op onze Klantenservice pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen en bieden we informatie over het stallen van je object, je persoonlijke MijnStalling31 account en nog veel meer.
Bekijk deze pagina hier
Staat jouw vraag er niet bij? Klik dan op 'volgende' en schrijf je bericht.


Een ophaal- breng- of bezoekafspraak plan je gemakkelijk op je persoonlijke MijnStalling31 account.
Klik vervolgens op het gewenste type afspraak en datum om deze in te plannen.
Lees hier meer over het inplannen van een afspraak.


Contracten aanmaken doe je gemakkelijk via onze website. Ga naar de gewenste stallingslocatie en druk op de knop: Verder naar reserveren
Kun je geen prijzen zien omdat de locatie vol is?

Lees hier meer over het bekijken van de prijzen van een volle locatie


Persoonlijke gegevens


Op werkdagen wordt je binnen 24 uur door onze klantenservice teruggebeld.